Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

บริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ

บริการขนส่งและกระจายสินค้าทุกชนิด

บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับเก็บสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้ มูฟวิ่งแอนด์เทรดดิ้ง

บริการขนย้ายเครื่องจักร

ก่อนการดำเนินการขนย้ายทางเราขออนุญาต
เข้าไปสำรวจในเบื้องต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้ มูฟวิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง

ได้ก่อตั้งดำเนินการมานานกว่า 7 ปี
(เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ลักกี้ มูฟวิ่ง ยินดีให้บริการ

เรายินดีให้บริการทั่วประเทศ ด้วยพนักงานมืออาชีพ
ในการขนย้าย ไม่ว่าจะขนย้ายทั่วไป

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

ที่เราให้บริการขนย้าย ทำให้เรามีความรู้
ความสามารถ ทักษะต่างๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลักกี้ มูฟวิ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง เรายินดีให้บริการทั่วประเทศ ด้วยพนักงานมืออาชีพในการขนย้าย
Tel. 088-853 6416 Tel & Fax: 02-717 9687, 02-7177500
Email Address : luckymoving2011@yahoo.co.th


ได้ก่อตั้งดำเนินการมานานกว่า 7 ปี (เป็นบริษัทในเครือเดียวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ มูฟวิ่ง) โดยให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า
เรามีพนักงานที่มีความชำนาญ ในด้านการบรรจุหีบห่อ และขนย้าย หรือ พัสดุภัณฑ์เพื่อส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ